Podmínky poskytování nadačních příspěvků

Při poskytování nadačních příspěvků je použita forma veřejně vyhlášených otevřených programů.

Nadační příspěvky jsou poskytovány rozhodnutím správní rady, a to českým i zahraničním fyzickým a právnickým osobám v souladu s cíly nadace. Není možno přispět nadaci, která již získala příspěvek z prostředků NIF.

Správní rada rozhoduje na základě žádosti, podané ve vypsaném termínu. Žádosti přijaté po stanoveném termínu, nejsou do konkurzního řízení přijaty.

Žádost musí být předložena v písemné formě, musí obsahovat účel, na který je příspěvek požadován, rozpočet, požadovanou výši příspěvku, předpokládané finanční zajištění a stručné údaje o žadateli.

Správní rada je oprávněna požádat žadatele o doplnění žádosti. K žádostem, které nebudou ani po této výzvě obsahovat náležitosti, Budou-li třetím osobami, kterým bude poskytován nadační příspěvek, nadace a nadační fondy, potom vždy jen za podmínky, že nejméně 80% příspěvku bude použito na nadační příspěvky třetí osobě a nejvíce 20% na správu nadace nebo na zvýšení nadačního jmění.

Budou-li třetími osobami, kterým bude poskytován nadační příspěvek, příspěvkové a rozpočtové organizace, potom vždy jen za podmínky, že samy vloží nejméně 50% finančních prostředků na předmětný projekt.

Nadační příspěvky mohou být poskytovány ve formě finančních prostředků či ve formě movitých předmětů, které slouží k umělecké tvorbě žadatele.

Na všechny druhy nadačních příspěvků fyzickým či právnickým osobám je vždy sepsána smlouva. Smlouva stanoví mimo jiné podmínky k bezpečnému určení konečného příjemce příspěvku, omezuje počet dalšího přerozdělování, vymezuje použití nadačního příspěvku a stanoví termín vyúčtování či jiného doložení užití nadačního příspěvku. V případě nedodržení této smlouvy příjemcem nadačního příspěvku, může nadace žádat vrácení nebo náhradu poskytnutých prostředků.

Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.

Podání žádosti o grant

Žádosti na formulářích, které jsou zde ke stažení, můžete posílat na adresu sídla Nadace Arbor vitae v Řevnicích s označením „GRANT".

Případné dotazy zodpoví paní Marie Tomášková, tel. 602 289 608 nebo PhDr. Martin Souček Ph.D., tel. 725 537 144.